Praktische informatie

Op deze pagina vindt u allerlei praktische informatie over ons IKC. Ouders en verzorgers van onze leerlingen kunnen bovendien terecht op ons ouderportaal. Klik daarvoor op de link bovenaan deze pagina.  

Openingstijden

De groepen 1 t/m 8 volgen onderwijs op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur. Zij lunchen tussen de middag op school. De buitenschoolse opvang sluit aan op deze tijden: kinderen kunnen er terecht van 7.00 uur tot 18.15 uur. In overleg kan u kind van 07.00 tot 18.00 uur naar het kinderdagverblijf. 

Schoolgids

De schoolgids van cbs Prins Johan Friso informeert ouders en verzorgers van onze huidige en toekomstige leerlingen over de mogelijkheden die de school biedt. 

Kosten

Voor sommige onderdelen van ons IKC betaalt u als ouder een deel van de kosten. Zo betaalt u een eigen bijdrage voor de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. De peuteropvang is gratis en ook voor de basisschool hoeft u niet te betalen. 

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang betaalt u op IKC Prins Johan Friso een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang hebt u echter recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Peuteropvang

Peuters kunnen twee dagdelen per week gratis voorschoolse educatie volgen op ons IKC. In overleg met onze pedagogisch medewerkers en het consultatiebureau kan dit aantal dagdelen uitgebreid worden.

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vragen we aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage gebruiken we om activiteiten te kunnen betalen zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de laatste schooldag. De hoogte van de bijdrage is dit schooljaar 25 euro per kind.

CBO-NWF

Ons IKC is onderdeel van CBO Noardwest Fryslân – een christelijke koepel die 17 basisscholen en IKC’s in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden omvat. Op de verenigingssite vindt u meer informatie over de vereniging, waaronder een overzicht van alle scholen die bij de vereniging zijn aangesloten.

AVG

Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze vereniging: cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming. 

IKC-Raad

IKC PJF biedt zowel onderwijs als opvang aan. Wij kozen er daarom voor onze Medezeggenschapsraad en Oudercommissie samen te voegen tot een IKC-Raad. De Raad praat mee over belangrijke zaken die te maken hebben met ons Kindcentrum. Het jaarverslag 2018-2019 kunt u downloaden.

De KC-Raad vergadert 5 keer per jaar: 

Verslag KC-Raad van 13 november 2019
Verslag KC-Raad van 24 september 2019

School op de kaart

Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Kwaliteitsonderzoek

In februari 2019 vroegen we leerlingen en ouders naar hun mening over ons IKC. Wij zijn blij dat voldoende ouders en leerlingen hebben gereageerd, zodat het onderzoek representatief is. De ouders geven een gemiddelde rapportcijfer van 7,4 en de leerlingen van 8,0. Op deze poster leest u waar zij tevreden over zijn en wat in hun ogen nog extra aandacht nodig heeft. 

Jaarplan

Aan het begin van het nieuwe schooljaar maken we een jaarplan. 
In het jaarplan staan de onderwerpen waarmee we in dit schooljaar aan de slag gaan. 
U kunt het jaarplan 2019-2020 downloaden.

Jaarverslag 2018 - 2019

Aan het eind van het schooljaar maken we een jaarverslag. 
In het jaarverslag beschrijven we op welke manier we hebben gewerkt aan de diverse onderwerpen en wat de resultaten zijn. 
U kunt het jaarverslag downloaden. 

Schoolplan

In het schoolplan voor de periode 2019 -2023 staat beschreven hoe wij ons onderwijs en de schoolorganisatie bij de tijd houden en verbeteren. 
U kunt het schoolplan downloaden.

Vakanties

   
Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 t/m 23 februari 2020
Goede Vrijdag en Pasen 10 april 2020 t/m 13 april 2020
Meivakantie 25 april 2020 t/m 05 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 24 mei 2020
Pinksteren 01 juni 2020
Zomervakantie 03 juli 2020 t/m 16 augustus 2020
Herfstvakantie 10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 03 januari 2021

Contact

IKC Prins Johan Friso 
(christelijke basisschool, peuteropvang en kinderdagverblijf) 
Grettingalaan 43 
8862 ZA Harlingen

T 0517 - 430583  (algemeen nummer) 
T 06 - 12407136 (peuteropvang/kinderdagverblijf) 
E pjf@cbo-nwf.nl 
Directeur Johan Blank 
Bankrekening NL 58 RABO 0325 5052 09

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.